O Nas

Joanna Bruszewska - nauczyciel - terapeuta indywidualny i na grupie - Absolwentka pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB, ukończyła kurs kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki, kurs kwalifikacyjny z  Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów z Autyzmem oraz kurs III stopniowy: Wykorzystanie Zasad Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju. Ukończyła studia podyplomowe z Edukacji Elementarnej na UwB. Ukończyła kurs Terapii Ręki. Przeszła m.in. szkolenia "Zajęcia Grupowe dla dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera/Autyzmem wysokofunkcjonującym o charakterze treningu umiejętności społecznych", "Kominikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dziecka z trudnosciami w porozumiewaniu się", " Narzędzie M-CHART -R/F - praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka", "Zabawa inspirująca Rozwój", "Program Łagodnej Stymulacji Rozwoju Noworodków i Niemowlat CCCC-SKS". Przeszła kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej,  Diagnoza i terapia rozwoju społeczno - emocjonalnego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi - trudne zachowania, strategie postępowania, szanse i bariery.  Ukończyła szkolenie z EEG - Biofeedback. Pracuje z dziećmi z autyzmem od 2010 roku.

Anna Ciulkin - nauczyciel - terapeuta indywidualny i na grupie. Absolwentka Pedagogiki resocjalizacyjnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe: Terapia zajęciowa  z arteterapią.  Kursy: Diagnoza i Terapia Ręki I i II stopnia, "Neudrodydaktyja - nauka przyjazna mózgowi". Szkolenia: Diagnoza i terapia rozwoju społeczno - emocjonalnego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi - trudne zachowania, strategie postępowania, szanse i bariery. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz Autyzmu.

Martyna Dąbrowska- psycholog, terapeuta indywidualny i na grupie. Absolwentka Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła szkolenia: "Autyzm i Zespół Aspargera - diagnoza i terapia",  "Jak prowadzić TUS -Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju",  "Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się' oraz III - stopniowe szkolenie ,,Stosowana Analiza Zachowania w terapii i praktyce. Terapia Behawioralna'',  Diagnoza i terapia rozwoju społeczno - emocjonalnego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: Przygotowanie Pedagogiczne oraz Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Bogumiła Łapińska (Gołębiewska) - nauczyciel - logopeda, terapeuta indywidualny i na grupie. Absolwentka kierunku Logopedia z fonoaudiologią na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, Podyplomowych Studiów: Pedagogicznych, Neurologopedycznych oraz z Oligofrenopedagogiki. Uczestniczyła w szkoleniach: Mutyzm selektywny; Podstawy techniki Aleksandra; Terapia ręki;Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się; Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;  Terapia zaburzeń komunikacji u dziecka z autyzmem w ujęciu Stosowanej Analizy Zachowania; Wady artykulacyjne spółgłosek i samogłosek oraz ich korygowanie; Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu oraz Terapia sygmatyzmu międzyzębowego. Ukończyła kurs z Systemu Językowo-Migowego – poziom podstawowy, 3-stopniowe szkolenie „Terapia behawioralna osób z autyzmem”, Diagnoza i terapia rozwoju społeczno - emocjonalnego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi - trudne zachowania, strategie postępowania, szanse i bariery. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z Autyzmu.

Aleksandra Fuchs – nauczyciel – terapeuta indywidualny i na grupie, logopeda - Absolwentka kierunku Logopedia z fonoaudiologią na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Ukończyła kurs I stopnia z komunikacji wspomagającej MAKATON, szkolenie z metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz szkolenie z zakresu alternatywnych i wspomagających sposobów komunikacji (ACC),  Diagnoza i terapia rozwoju społeczno - emocjonalnego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi - trudne zachowania, strategie postępowania, szanse i bariery. Posiada certyfikat z zakresu pierwszej pomocy. W trakcie studiów podyplomowych z zakresu Oligofrenopedagogiki.

Elżbieta Grabowska- nauczyciel - terapeuta indywidualny i na grupie. Absolwentka kierunków Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna  oraz  Podyplomowych Studiów Pedagogicznych w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Obecnie w trakcie studiów Oligofrenopedagogika oraz Edukacja i Rewalidacja osób ze spektrum autyzmu. Ukończyła kursy: Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi - trudne zachowania, strategie postępowania, szanse i bariery;  Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się; Diagnoza i  terapia rozwoju społeczno-emocjonalnego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu; AAC  w terapii i edukacji osób ze spektrum autyzmu; Terapia ręki – usprawnianie umiejętności samoobsługowych i grafomotorycznych; oraz  III – modułowy kurs z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania „Terapia behawioralna w teorii i praktyce”. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z Autyzmu i Wczesniego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Karolina Hrynko - nauczyciel - terapeuta indywidualny i na grupie, terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka Pedagogiki Integracyjnej Edukacji Elementarnej oraz Pedagogiki Rewalidacyjnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki, Studia Podyplomowe z autyzmu (edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu) oraz Studia Podyplomowe Terapia zajęciowa z arteterapią. Uczestniczyła w szkoleniach: 3-stopniowe szkolenie „Terapia behawioralna osób z autyzmem”, Agresja i autoagresja u dzieci i młodzieży, Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i mózgowym porażeniem dziecięcym,  Kurs pierwszego stopnia z zakresu neurofizjologicznych podstaw Integracji Sensorycznej, Kurs SI II stopnia- ,,Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej’, Diagnoza AAC, Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I i II stopień,  I-szy stopień szkolenia z Metody Ruchu Rozwijającego bazującej na pracy Weroniki Sherborne, Terapia ręki, Komunikacja alternatywna i wspommagająca w terapii i edukacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się, Trudne zachowania dzieci ze spektrum autyzmu, Diagnoza i terapia rozwoju społeczno - emocjonalnego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi - trudne zachowania, strategie postępowania, szanse i bariery. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Iwona Jatulewicz - nauczyciel - terapeuta indywidualny i na grupie. Absolwentka kierunków Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna  oraz Podyplomowych Studiów Pedagogicznych w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: Edukacja i Rewalidacja osób ze spektrum autyzmu oraz Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika. Ukończyła kursy: „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi - trudne zachowania, strategie postępowania, szanse i bariery”,  „Diagnoza i terapia autyzmu”,  „Trening umiejętności społecznych (TUS) – ujęcie całościowe”, posiada tytuł Terapeuty TUS. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, Logopedii oraz Integracji Sensorycznej.


Julia Kisielewska - nauczyciel - terapeuta indywidualny i na grupie. Absolwentka kierunków Edukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem Przedszkolnym oraz Edukacja dla Bezpieczeństwa na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na UwB. Przeszła kurs udzielania pierwszej pomocy dzieciom, uczestniczyła w szkoleniach: Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się, Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu, Neurodydaktyka- dydaktyka przyjazna mózgowi oraz III - stopniowe szkolenie ,,Stosowana Analiza Zachowania w teorii i praktyce,  Diagnoza i terapia rozwoju społeczno - emocjonalnego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi - trudne zachowania, strategie postępowania, szanse i bariery. Terapia Behawioralna'', ,,Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Do czego zacząć? - diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych'', ,,Trening Umiejętności Społecznych w ujęciu całościowym (TUS)'', ,,Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej - diagnoza, terapia, masaż I i II stopnia''. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: Oligofrenopedagogika oraz Edukacja i Rewalidacja osób ze spektrum autyzmu. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieca.

Monika Koeijvoets -nauczyciel - terapeuta indywidualny i na grupie - Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej i elementarnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB. Ukończyła szkolenie: Diagnoza i terapia rozwoju społeczno - emocjonalnego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi - trudne zachowania, strategie postępowania, szanse i bariery.

Beata Kulesza – nauczyciel – terapeuta indywidualny i na grupie – Absolwentka Pedagogiki Rewalidacyjnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB, ukończyła studia podyplomowe z Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Ukończyła szkolenia m.in. z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej wg metody dr Paula Dennisona (I, II stopień), Terapii Ręki, Treningu Umiejętności Społecznych, „Elementy terapii behawioralnej w redukowaniu zachowań trudnych”, „Terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania”, „Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka” oraz III - stopniowe szkolenie ,,Stosowana Analiza Zachowania w teorii i praktyce. Terapia Behawioralna'',  Diagnoza i terapia rozwoju społeczno - emocjonalnego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi - trudne zachowania, strategie postępowania, szanse i bariery. Przeszła także kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Obecnie w trakcie Studiów Podyplomowych: edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.


Tomasz Żukowski - terapeuta indywidualny. Absolwent pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki, Pedagogiki leczniczej, Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów z Autyzmem, szkolenie pt. „Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju” - kurs III stopniowy, kurs Interwencji Kryzysowej z zakresu udzielania pomocy osobom będącym w kryzysie psychologicznym, kurs Metody Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne oraz kurs Bazowy Kinezjologii Edukacyjnej „Gimnastyka Mózgu”. Ukończył szkolenie: " Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dziecka z trudnościami w porozumiewaniu się".