O Nas

Martyna Adamowicz - nauczyciel – terapeuta indywidualny  i na grupie, nauczyciel języka angielskiego.  Ukończyła studia licencjackie z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej na Uniwersytecie w Białymstoku oraz studia magisterskie na Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Absolwentka studiów podyplomowych: Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Wczesne nauczanie języka obcego – języka angielskiego, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka oraz Oligofrenopedagogika. Ukończyła szkolenia: Dobra współpraca z rodziną osoby z autyzmem,  Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się, Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących, Terapia ręki - I i II stopień. Ukończyła kurs udzielania pierwszej pomocy.

Joanna Czołomiej – nauczyciel - terapeuta indywidualny i na grupie. Absolwentka Pedagogiki Integracyjnej Edukacji Elementarnej oraz Pedagogiki Rewalidacyjnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka oraz Edukacja i Terapii osób ze spektrum autyzmu. Posiada kwalifikacje w zawodzie Terapeuta Zajęciowy. Uczestniczyła w 3-modułowym kursie z zakresu stosowanej analizy zachowania „Terapia behawioralna w teorii i praktyce” oraz „Przystanek autyzm-co trzeba wiedzieć”. Ukończyła szkolenia „Elementy terapii behawioralnej w redukowaniu zachowań trudnych”, „Terapie wspomagające rozwój i funkcjonowanie osób z autyzmem”, „Diagnoza funkcjonalna PEP-R”, Terapia ręki - I i II stopień.

Aleksandra Fuchs – nauczyciel - terapeuta indywidualny i na grupie, logopeda - Absolwentka kierunku Logopedia z fonoaudiologią na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie w Białymstoku oraz studia z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz edukacji i rehabilitacji osób ze spektrum autyzmu. Kurs I stopnia z komunikacji wspomagającej MAKATON, szkolenie z metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz szkolenie z zakresu alternatywnych i wspomagających sposobów komunikacji (ACC),  Diagnoza i terapia rozwoju społeczno - emocjonalnego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi - trudne zachowania, strategie postępowania, szanse i bariery. Agresja i autoagresja poraz inne zachowania problemowe u osób z autyzmem, Dobra współpraca z rodzina osób z autyzmem, Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących. Rozwijanie alternatywnych i wspomagających systemów komunikacji dla osób z autyzmem – stopień I i II, Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem metody werbo-tonalnej, Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia, Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia, Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne, Logorytmika – ruch słuch słowo©.  Posiada certyfikat z zakresu pierwszej pomocy.

Julia Giermanowicz - nauczyciel - terapeuta indywidualny i na grupie. Absolwentka kierunków Edukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem Przedszkolnym oraz Edukacja dla Bezpieczeństwa na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na UwB. Przeszła kurs udzielania pierwszej pomocy dzieciom, uczestniczyła w szkoleniach: Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się, Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu, Neurodydaktyka- dydaktyka przyjazna mózgowi oraz III - stopniowe szkolenie ,,Stosowana Analiza Zachowania w teorii i praktyce,  Diagnoza i terapia rozwoju społeczno - emocjonalnego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi - trudne zachowania, strategie postępowania, szanse i bariery. Terapia Behawioralna'', ,,Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Do czego zacząć? - diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych'', ,,Trening Umiejętności Społecznych w ujęciu całościowym (TUS)'', ,,Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej - diagnoza, terapia, masaż I i II stopnia'', Agresja i autoagresja oraz inne zachowania problemowe u osób z autyzmem, Dobra współpraca z rodziną osoby z autyzmem, Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Trener I stopnie sensoplastyki. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: Oligofrenopedagogika, Edukacja i Rewalidacja osób ze spektrum autyzmu oraz Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


Elżbieta Grabowska- nauczyciel - terapeuta indywidualny i na grupie. Absolwentka kierunków Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna  oraz  Podyplomowych Studiów Pedagogicznych w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe z Autyzmu, Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz Oligofrenopedagogika. Ukończyła kursy: Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi - trudne zachowania, strategie postępowania, szanse i bariery;  Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się; Diagnoza i  terapia rozwoju społeczno-emocjonalnego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu; AAC  w terapii i edukacji osób ze spektrum autyzmu; Terapia ręki – usprawnianie umiejętności samoobsługowych i grafomotorycznych; oraz  III – modułowy kurs z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania „Terapia behawioralna w teorii i praktyce”. Dobra współpraca z rodziną osób z autyzmem, Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących, Pierwsza pomoc, Trener I stopnia sensoplastyki.


Karolina Hrynko - nauczyciel - terapeuta indywidualny i na grupie, terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka Pedagogiki Integracyjnej Edukacji Elementarnej oraz Pedagogiki Rewalidacyjnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki, Studia Podyplomowe z autyzmu (edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu), Terapii zajęciowej z arteterapią, Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz Oligofrenopedagogiki. Uczestniczyła w szkoleniach: 3-stopniowe szkolenie „Terapia behawioralna osób z autyzmem”, Agresja i autoagresja u dzieci i młodzieży, Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i mózgowym porażeniem dziecięcym,  Kurs pierwszego stopnia z zakresu neurofizjologicznych podstaw Integracji Sensorycznej, Kurs SI II stopnia- ,,Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej’, Diagnoza AAC, Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I i II stopień,  I-szy stopień szkolenia z Metody Ruchu Rozwijającego bazującej na pracy Weroniki Sherborne, Terapia ręki, Pierwsza pomoc, Komunikacja alternatywna i wspommagająca w terapii i edukacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się, Trudne zachowania dzieci ze spektrum autyzmu, Diagnoza i terapia rozwoju społeczno - emocjonalnego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi - trudne zachowania, strategie postępowania, szanse i bariery, Agresja i autoagresja oraz inne zachowania problemowe u osób z autyzmem, Dobra współpraca z rodziną osoby z autyzmem, Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących.

Iwona Jatulewicz - nauczyciel - terapeuta indywidualny i na grupie, terapeuta Integracji Sensorycznej Absolwentka kierunków Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna  oraz Podyplomowych Studiów Pedagogicznych w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach:  Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej, Logopedia, Autyzm (edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu), Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Oligofrenopedagogika, Matematyka w szkole, Język polski w szkole. Posiada certyfikat terapeuty Treningu Umiejętności Społecznych (TUS). Ukończyła szkolenia: „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi - trudne zachowania, strategie postępowania, szanse i bariery”, „Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się (ACC)”,  „Diagnoza i terapia autyzmu”,  „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym”, „Dobra współpraca z rodziną osoby z autyzmem”, „Agresja i autoagresja oraz inne zachowania problemowe u osób z autyzmem”,  „Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących”, Terapia ręki - I i II stopień.

Paulina Kupińska- nauczyciel - terapeuta indywidualny i na grupie- Absolwentka Pracy Socjalnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: Przygotowanie Pedagogiczne, Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna, Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu, Oligofrenopedagogika. Ukończyła szkolenia: „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi - trudne zachowania, strategie postępowania, szanse i bariery”, „Dobra współpraca z rodziną osoby z autyzmem”, „Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących”. Posiada certyfikat z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Obecnie zamierza rozpocząć studia podyplomowe na kierunku Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu, Terapia ręki - I i II stopień.

Ewelina Szymaniuk- nauczyciel - terapeuta indywidualny i na grupie. Absolwentka Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła Studia Podyplomowe z Oligofrenopedagogiki, Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz Edukacji i Terapii osób ze spektrum autyzmu.