REGULAMIN
ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW
w NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU DWUJĘZYCZNYM „Mali podróżnicy” w BIAŁYMSTOKU
 
 
 
 
 
 
 1. ZASADY OGÓLNE
 1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne „mali podróżnicy” w Białymstoku
 2. O organizacji i programie wycieczki powinny decydować różnorakie kryteria, w tym m.in.:
 • wiek uczestników,
 • zainteresowania i potrzeby,
 • sprawność fizyczna i stan zdrowia.
 1. Formy wycieczek organizowanych przez przedszkole to:
 • spacery,
 • krótkie wycieczki,
 • wycieczki krajoznawczo-turystyczne.
 1. Uczestnicy wycieczek to:
 • dzieci wszystkich grup wiekowych lub tylko dzieci z grup starszych w zależności od charakteru wycieczki lub spaceru,
 • opiekunowie (wg obowiązujących przepisów)- w przypadku dzieci do 10 roku życia liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 15.
 1. Wycieczki mogą być finansowane ze środków:
 • pochodzących od rodziców dzieci biorących udział w wycieczce,
 • ze środków przedszkola
 • ze środków przekazanych przez osoby prawne i fizyczne.
 1. Udział dzieci w wycieczkach krajoznawczo- turystycznych wymaga zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
 2. Program wycieczki organizowanej przez przedszkole, liczbę opiekunów oraz imię
  i nazwisko kierownika wycieczki zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor przedszkola. Do karty wycieczki należy dołączyć listę uczestników wraz ze zgodami rodziców lub opiekunów.
 3. Uczestnicy wycieczek i spacerów są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 4. Organizując spacery i wycieczki:
 • Zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru, bądź wycieczki, aby ich obserwacje i działania były świadome,
 • Nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego,
 • Przestrzegamy norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników wycieczki,
 • Przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój,
 • Dbamy o właściwy dobór ubioru do warunków atmosferycznych,
 • Zapewniamy właściwą organizację, tak aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne.
 1. Dokumentacja wycieczki zawiera:
 • Kartę wycieczki,
 • Listę uczestników,
 • Pisemne zgody rodziców,
 • Dowód ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • Rozliczenie finansowe.
 
 1. ZADANIA DYREKTORA
 
 1. Dyrektor czuwa nad prawidłową organizacją spaceru lub wycieczki.
 2. W przypadku wycieczek autokarowych zapewnia i jest obecny podczas kontroli pojazdu przez policję.
 3. Wyznacza kierownika wycieczki spośród nauczycieli przedszkola, posiadających uprawnienia do kierowania wycieczkami szkolnymi.
 4. Gromadzi dokumentację wycieczki (karta wycieczki, lista uczestników, zgody rodziców/prawnych opiekunów).
 5. Organizuje transport, wyżywienie.
 6. Dysponuje środkami finansowymi, przeznaczonymi na organizację wycieczki, a po jej zakończeniu dokonuje rozliczenia.
 7. Rozlicza koszty wycieczki z rodzicami, sporządzając protokół rozliczenia.
 
 
 
 
 1. ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI
 1. Kierownikiem wycieczki może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w przedszkolu.
 2. Kierownik opracowuje program wycieczki i zapoznaje z nim wszystkich uczestników oraz rodziców/ prawnych opiekunów.
 3. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.
 4. Określa zadania opiekuna dotyczące programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.
 5. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczki pierwszej pomocy.
 6. Dokonuje podziału zadań wśród uczestników.
 7. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.
 8. Dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia wycieczki po jej zakończeniu.
 9. Zostawia u Dyrektora przedszkola:
 • kserokopię karty wycieczki,
 • pisemne zgody rodziców,
 • listę uczestników wycieczki.
 1. Kierownik wycieczki zabiera ze sobą:
 • kartę wycieczki,
 • listę uczestników wycieczki,
 • apteczkę.
 
 1. ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI
 
 1. Sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi.
 2. Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu wycieczki.
 3. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 4. Nadzoruje wykonanie zadań i poleceń przydzielonym dzieciom.
 5. Zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
 6. Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.
 
 1. ZADANIA DZIECI- UCZESTNIKÓW WYCIECZKI
 1. Starsze dzieci biorą czynny udział w przygotowaniu do wycieczki.
 2. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami.
 3. Rodzice i dzieci sygnalizują stosunkowo wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości związane, np. z jazdą autokarem.
 4. Dzieci reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiórek.
 5. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych, skansenach
  i rezerwatach przyrody, np. las.
 6. Życzliwie i ufnie odnoszą się do opiekunów.
 7. Dzieci starsze pomagają młodszym i słabszym.
 8. Pamiętają o zachowaniu porządku i ustalonym przez opiekunów miejscu na odpadki.
 9. Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny.
 10. Sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.
 11. Uczestnikom wycieczki nie wolno:
 • Niszczyć środowiska przyrodniczego, zrywać roślin, płoszyć i krzywdzić zwierząt,
 • Oddalać się od grupy bez zgody opiekuna wycieczki.
 
 1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYCIECZEK I SPACERÓW
 
 1. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo przedszkolaków podczas wycieczek są: kierownik wycieczki oraz opiekunowie grupy. Zasada ta dotyczy również rodziców wspomagających organizatora w zapewnieniu opieki.
 2. Miejscem zbiórki przedszkolaków (zarówno rozpoczynającym jak i kończącym) jest budynek przedszkola. Przedszkolaki udają się do domu wyłącznie pod opieką rodziców.
 3. W trakcie przygotowań do wycieczki kierownik powinien zapoznać uczestników
  z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wyjazdu i warunkami ich przestrzegania.
 4. Podczas spacerów nauczyciel musi zachować zasady bezpieczeństwa ruchu.
 5. Zabronione jest organizowanie wycieczek i spacerów podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi.
 6. Długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika każdej wycieczki.
 7. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych należy wycieczkę odwołać.
 8. Należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy.
 9. W czasie wycieczki pieszej jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu.
 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich form spacerów i wycieczek organizowanych w przedszkolu.
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania przez wszystkich członków Rady Pedagogicznej.
 
ZAŁĄCZNIKI
 1. Harmonogram wycieczki.
 2. Zgoda rodzica/ opiekuna.
 3. Lista uczestników wycieczki.
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem  1 września 2016 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgoda rodzica/ prawnego opiekuna

Ja niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ......................................... ................................. w organizowanej przez przedszkole wycieczce (pieszej, autokarowej), która odbędzie się w dniu .........................................

Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w tego typu imprezie. Zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i odbioru z wycieczki oraz do pokrycia wszystkich kosztów związanych z udziałem
w  wycieczce.

Wyrażam zgodę na udzielenie mojemu dziecku, w razie potrzeby, pierwszej pomocy przed-medycznej.

 

........................................................                          .....................................................

                             data                                                   (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 
 

Ja niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ......................................... ................................. w organizowanej przez przedszkole wycieczce (pieszej, autokarowej), która odbędzie się w dniu .........................................

Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w tego typu imprezie. Zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i odbioru z wycieczki oraz do pokrycia wszystkich kosztów związanych z udziałem
w  wycieczce.

Wyrażam zgodę na udzielenie mojemu dziecku, w razie potrzeby, pierwszej pomocy przed-medycznej.

 

........................................................                          .....................................................

                             data                                                   (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 
 

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

Lp.

Imię i nazwisko dziecka

Numer telefonu (pierwszego kontaktu)

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

13.

 

 

14.

 

 

15.

 

 

16.

 

 

17.

 

 

18.

 

 

19.

 

 

20.

 

 

21.

 

 

22.

 

 

23.

 

 

24.

 

 

25.

 

 

26.

 

 

 
                                                                                       Załącznik do rozporządzenia
                                                                                                     Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
                                                                                                     z dnia 08 listopada 2001r. (poz.1516)
KARTA WYCIECZKI/ IMPREZY
 
Cel i założenia programowe wycieczki/ imprezy ……………………..........................................................................
..............................................................................................................................................................................
Trasa wycieczki/ imprezy ……………………..............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Termin ..........................................  ilość dni ............................    grupa ...................................
Liczba uczestników ......................................................................................................................
Kierownik (imię i nazwisko) ........................................................................................................
Liczba opiekunów: .......................................................................................................................
Środek lokomocji .........................................................................................................................
 
OŚWIADCZENIE
Zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci.
Opiekunowie wycieczki/imprezy                                                 Kierownik wycieczki/imprezy
(imię i nazwisko oraz podpisy)                                                                 ….……………………………...                                                                                      
............................................................                                                            (podpis)
............................................................
............................................................
 
HARMONOGRAM WYCIECZKI/IMPREZY

Data i godz. wyjazdu

Ilość km

Miejscowość

Program

Adres punktu noclegowego i żywieniowego

 

 

 

 

 

 
Adnotacje organu prowadzącego                                                          Zatwierdzam
I sprawującego nadzór pedagogiczny                                        .......................................
                                                                                                  (Pieczęć i podpis dyrektora szkoły)