REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA DWUJĘZYCZNEGO „MALI PODRÓŻNICY”

1. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszeń, uiszczenie opłaty wpisowej, wypełnienia umowy.


 1. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego.

 2. Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom.

 3. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola.

 4. Odebrać dziecko z przedszkola mogą tylko rodzice oraz osoby przez nich upoważnione. Osoby upoważnione przychodzące po dziecko po raz pierwszy zostaną poproszone o dowód osobisty w celu sprawdzenia numeru.

 5. Liczba dzieci na grupie nie może być większa niż 20.

 6. Czas pracy przedszkola - od godz. 6.30 do godz. 17.30 /od poniedziałku do piątku/.

 7. Czas pobytu dziecka w przedszkolu nie może być dłuższy niż 10 godzin dziennie.

 8. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest Program wychowania przedszkolnego w zakresie co najmniej obowiązującego minimum programowego opracowanego przez MEN dla dzieci w wieku 3-6 lat.

 9. W przedszkolu będą organizowane zajęcia dodatkowe:
 • język angielski,
 • rytmika,
 • tańce,
 • zajęcia logopedyczne,
 • robotyka,
 • religia katolicka/prawosławna,
 • Freestyle Kids - zajęcia sportowe,
 • następujące kółka zainteresowań: „Mali podróżnicy – przyrodnicy”, „Mali podróżnicy w kuchni”, „W kolorowym świecie małych podróżników”
 • następujące programy edukacyjne wewnątrz przedszkolne realizowane cały rok: „Poznajmy Nasz Kraj” – w związku z 100 rocznicą niepodległości uczymy wychowania do wartości i kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci, „Poznajemy zawody” – raz w miesiącu poznajemy praktycznie wybrany zawód
 • następujące programy i kampanie:

- „Cała Polska czyta dzieciom”

- „Akademia Aguafresh”

- „Akademia PlayDoh”

- „Wymiana pocztówkowa”

- zbiórka baterii

- zbiórka nakrętek

- współpraca z Domem Dziecka

 1. Przedszkole prowadzi również żywienie dzieci. Ta działalność jest w pełni odpłatna. Stawkę dzienną za żywienie dzieci ustala dyrektor. Obiad – zamawiany w cateringu, śniadania i podwieczorki – przygotowywane na miejscu w przedszkolu.

 2. Opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu oraz opłatę za wyżywienie należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 5 każdego miesiąca z góry.

 3. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola.

 4. Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć u dyrektora przedszkola na piśmie z miesięcznym wypowiedzeniem. Dopiero wtedy następuje zaprzestanie naliczania odpłatności za przedszkole.

 5. W przedszkolu funkcjonuje Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci , która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Niepublicznego Przedszkola Dwujęzycznego „Mali Podróżnicy” w Białymstoku.

 

 1. Załącznik nr 2 stanowi Regulamin wycieczek i wyjść zorganizowanych w ramach zajęć dydaktycznych.

 

 1. Rada Pedagogiczna zatwierdziła Koncepcję pracy przedszkola, która stanowi załącznik nr 3 (do wglądu u dyrektora przedszkola)