OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Wypełniając obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 13 rozporządzenia 2016/679 RODO, informujemy, iż dane osobowe rodziców/prawnych opiekunów oraz uczniów przedszkola 
w związku z realizacją obowiązku przedszkolnego podlegają ochronie. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Mali Podróżnicy” w Białymstoku ,15-689 Białystok, ul. Pietkiewicza 6 lok. 1 tel. 601747058 e-mail: przedszkole@malipodroznicy.pl
Dane będą przechowywane przez 5 lat od zakończenia uczęszczania dziecka do przedszkola, 50 lat od zakończenia uczęszczania do szkoły podstawowej a w przypadku niezakwalifikowania dziecka do przedszkola lub szkoły podstawowej, dane będą przechowywane przez 1 rok zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.).
Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, realizacją wychowania przedszkolnego i obowiązku przedszkolnego, obowiązku szkolnego prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). Po rozpoczęciu uczęszczania dane osobowe dziecka zostaną przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej zgodnie z ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 t.j.).
W przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola lub szkoły podstawowej, zostanie przekazana informacja o realizowaniu obowiązku przedszkolnego oraz szkolnego do Dyrektora Szkoły Podstawowej obwodowej właściwej ze względu na adres zamieszkania dziecka na podstawie art. 33 ust. 3, art. 36 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 
Informujemy o przysługującym prawie do żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszenia do przedszkola lub szkoły podstawowej
jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa i są Państwo zobowiązani do ich podania. Niepodanie wymaganych danych skutkowałoby niespełnieniem wymagań wynikających 
z przepisu prawa i nie uprawniało by do przyjęcia dziecka do przedszkola.
Przetwarzanie danych osobowych w celu udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się na podstawie zgody rodziców ucznia na przetwarzanie danych, 
art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia 2016/679 RODO oraz zgodnie z Rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r., w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1643). 
Informujemy, iż mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, natomiast wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator danych dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofania zgody mogą Państwo dokonać w formie oświadczenia, które można złożyć w sekretariacie przedszkola.