Nasza kadra

Monika Koralewska-Pużuk
z-ca dyr. ds. dydaktycznych, wychowawczyni w grupie "Tropicieli", ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną na Uniwersytecie w Białymstoku oraz filologię angielską pod patronatem Uniwersytetu Warszawskiego. Oswaja dzieci z językiem angielskim na co dzień, jak również współpracuje ze przedszkolem w Słowenii realizując projekt „Say hello to the world”. Ukończyła m.in. kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych, kurs kwialifikacyjny zarządzanie oświatą.

Elżbieta Piaszczyńska-Kaźmierczak
pedagog, terapeuta w grupie Tropicieli. Ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i socjologię na Uniwersytecie w Białymstok, jak również studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci ze złożonymi dysfunkcjami i wspierania ich rodzin na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz oligofrenopedagogikę na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła liczne kursy m.in.”Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”, „Komunikacja pomiędzy osobami autystycznymi, a neurotypowymi”. W tym roku prowadzi koło "Poznaję świat przez zmysły".

Elżbieta Klimaszewska
wychowawczyni w grupie „Poszukiwaczy”, ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną z edukacją artystyczną oraz pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na Uniwersytecie w Białymstoku, kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych. W tym roku prowadzi w przedszkolu koło rozwijające umiejętności matematycznego i logicznego myślenia "Mądre główki".

Ewa Łaszcz
nauczyciel wspomagający w grupie "Poszukiwacze". Absolwentka pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku edukacja elementarna na UwB oraz Szkolę Policealną nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych na kierunku terapeuta zajęciowy. Ukończyła również: kurs kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki, kurs kwalifikacyjny z Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów Autystycznych, Trening Umiejętności Społecznych, Diagnoza i terapia autyzmu, Gimnastyka Mózgu P. Dennisona, Logorytmika- metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka, Terapia taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej. W naszym przedszkolu prowadzi indywidualną terapię pedagogiczną i terapię ręki w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Pani Ewa pracuje również jako terapeuta w NZOZ „Axon” prowadząc tam zajęcia indywidulane, Trening Umiejętności Społecznych (TUS), zajęcia muzyczno-ruchowych. Współpracuje z Fundacją Syriusz jako pedagog, terapeuta zajęciowy prowadząc tam m.in.: zajęcia grupowe z wykorzystaniem gry w golfa jako metody rozwijającej umiejętności społeczne, zajęcia indywidualne pedagogiczne. W tym roku szkolnym prowadzi koło zainteresowań "Koło twórczego recyclingu".

Aneta Zalewska-Goralewska
wychowawca  w grupie „Poszukiwaczy”. Absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i edukacji elementarnej Uniwersytetu w Białymstoku oraz studiów podyplomowych o kierunku Pedagogika Specjalna i Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Warszawie. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych ora  liczne kursy m.in. „Kulinarny zakątek”, „Zabawy muzyczno ruchowe dla 3-4 latków”, „ Zabawy wspomagające rozwój mowy dzieci” „Diagnoza i terapia autyzmu”, „Rozwijanie myślenia matematycznego u dzieci w wieku przedszkolnym”, "Wstęp do Sensoplastyki", "Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z zaburzeniami rozwoju; kurs III stopniowy", "Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu". Uzyskała tytuł Terapeuty TUS uczestnicząc w kursie Treningu Umiejętności Społecznych. W naszym przedszkolu prowadzi indywidualną terapię pedagogiczną w ramch Wczesnego Wspomagania Rozwoju, program edukacyjny "Pocztówkowe przedszkole" propagujący tradycyjny sposób przesyłania informacji w formie pocztówek i listów między przedszkolakami z całej Polski, ogólnopolski projekt edukacyjny "Mały Miś w świecie wielkiej literatury" i koło kulinarne pt. "Kuchnie świata".

Sylwia Kozioł 
wychowawczyni w grupie „Odkrywcy”. Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną oraz pedagogiki rewalidacyjnej Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła liczne kursy, a wśród nich można wyróżnić: „System Carla Orffa w edukacji przedszkolnej”, „Terapie wspomagające rozwój i funkcjonowanie osób z autyzmem”, ”Przystanek autyzm – co trzeba wiedzieć”, „Wspomaganie rozwoju artystycznego uczniów poprzez działalność muzyczną”. W tym roku prowadzi koło zainteresowań "Mali kucharze".

Milena Maria Bielecka-Matys
nauczycielka języka angielskiego, nauczycielka w grupie "Odkrywcy". Ukończyła filologię angielską i zdobyła tytuł licencjata w zakresie nauczania języka angielskiego na Uniwersytecie w Białymstoku. Jest w trakcie studiów podyplomowych z edukacji elementarnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Podczas studiów dwa razy wyjeżdżała i pracowała w Stanach Zjednoczonych w ramach programu „Work and travel”. Studia magisterskie z filologii angielskiej odbyła na Uniwersytecie Łódzkim. Uczestniczy w konferencjach językowych  i webinariach organizowanych przez wydawnictwa Oxford University Press, Express Publishing, Pearson (Longman), Macmillan oraz „Współczesna metodyka nauczania języka angielskiego oparta na naturalnych predyspozycjach dzieci w wieku przedszkolnym” zorganizowanych przez Centrum Certyfikacji Metody Nauczania Języków Obcych Natural First Steps ®. Brała również udział w szkoleniach i konferencjach „ Nowe ujęcie metody dogoterapii w procesie edukacji, rewalidacji i resocjalizacji”, „Szklana pułapka – dziecko z autyzmem”.

Małgorzata Gogolewska
pomoc nauczyciela w grupie trzylatków w razie potrzeby służy pomocą w pozostałych grupach wiekowych. Ściśle współpracuje z nauczycielkami oddziału w zakresie opieki nad dziećmi, dba o utrzymanie ładu, porządku i estetyki w pomieszczeniach przedszkola. Dokłada wszelkich starań aby brzuszki naszych przedszkolaków były pełne przygotowując pyszne posiłki. Ukończyła Szkołę policelaną na kierunku "Asystent nauczyciela przedszkola", oraz szkolenia: "Nietypowe środki dydaktyczne w pracy nauczyciela przedszkola", "Seksualność osób z niepełnosprawnością inteletualną", "Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu", "Diagnoza i terapia rozwoju społeczno- emocjonalnego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu", "Pierwsza pomoc przedmedyczna".