Projekt "Mali Podróżnicy - Wielcy Odkrywcy". Wzrost jakości edukacji przedszkolnej"

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Mali Podróżnicy – Wielcy Odkrywcy. Wzrost jakości edukacji przedszkolnej.”
 
 • Postanowienia ogólne
 
Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i udziału w projekcie „Mali Podróżnicy – Wielcy Odkrywcy. Wzrost jakości edukacji przedszkolnej.”, realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego       na lata 2014-2020, w ramach Działania 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
 
 1. Beneficjentem projektu jest AM s.c., ul. Michała Pietkiewicza 6/1, 15-689 Białystok.
 2. Partnerem projektu jest PCEiA ORDO Sp. z o.o., ul. Jurowiecka 56, 15-101 Białystok.
 3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-RPPD.03.01.01-20-0295/18-00, podpisanej z Instytucją Zarządzającą - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku.
 4. Okres realizacji projektu: 01.09.2018 - 31.08.2019.
 5. Zasięg: woj. podlaskie, powiat: białostocki, gmina M. Białystok.
 6. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 61 uczniów (28 kobiet, 33 mężczyzn) uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego Mali Podróżnicy w Białymstoku oraz 5 nauczycieli (5 kobiet, 0 mężczyzn) zatrudnionych w Przedszkolu Niepublicznym Mali Podróżnicy w Białymstoku.
 7. Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Przedszkola „Mali Podróżnicy” poprzez dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu, rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzenia deficytów, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli OWP do pracy z 61 dziećmi (28K, 33M), w tym 20 dziećmi ze spektrum autyzmu (5K, 15M) w wieku przedszkolnym do 31.08.2019 r.
 
 
 • Zakres wsparcia
 
 1. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:
  1. zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci
- Zajęcia specjalistyczne + terapeutyczne metodą Biofeedback – 20 osób (400 h)
- Zajęcia specjalistyczne + terapeutyczne prowadzone metodą Tomatis – 20 osób (900 h)
- Zajęcia specjalistyczne z zakresu Sensoplastyki – 41 osób (160 h)
- Zajęcia specjalistyczne z zakresu LEGO terapii – 45 osób (160 h)
 
 1. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli OWP
- Szkolenie – Wstęp do Sensoplastyki – 5 osób (4 h)
- Szkolenie – Trener Sensoplastyki – 2 osoby (8 h)
- Szkolenie z zakresu komunikacji metodą PECS – 5 osób (16 h)
- Szkolenie – Seksualność dzieci z autyzmem – 5 osób (19 h)
- Szkolenie – Agresja i autoagresja oraz inne zachowania problemowe u osób z autyzmem – 4 osoby (19 h)
- Szkolenie – Dobra współpraca z rodziną osoby z autyzmem – 4 osoby (19 h)
             
 
Uczestnicy projektu
 
 1. Grupą docelową projektu jest:
  1. 61 dzieci (28 kobiet, 33 mężczyzn), w tym 20 dzieci ze spektrum autyzmu (5 kobiet, 15 mężczyzn)
  2. 5 nauczycieli (5 kobiet, 0 mężczyzn)
 2. Uczestnikami projektu będą osoby posiadające status dziecka Przedszkola Mali Podróżnicy oraz nauczyciele zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub cywilnoprawnej w Przedszkolu Niepublicznym Mali Podróżnicy w Białymstoku.
 3. Uczestnikami projektu będą osoby zamieszkujące na terenie woj. podlaskiego.
 4. Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.
 
 
 • Ogólne zasady rekrutacji
 
 1. Rekrutacja będzie prowadzona w siedzibie Przedszkola Niepublicznego Mali Podróżnicy w Białymstoku.
 2. Rekrutacja uczestników poprzedzona będzie kampanią informacyjną w przedszkolu: plakat i broszura informacyjna, informacje na stronie internetowej przedszkola, spotkania informacyjne               z rodzicami oraz z nauczycielami. Informacja zostanie skierowana do rodziców/opiekunów, nauczycieli i wychowawców.
 3. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w oparciu o wyniki diagnozy przeprowadzonej w przedszkolu przez kadrę dydaktyczną i zatwierdzonej przez organ prowadzący.
 4. Termin rekrutacji ustala się na: miesiąc przed rozpoczęciem danej formy wsparcia/danych zajęć. W przypadku kursów dla nauczycieli rekrutacja będzie miała charakter zamknięty, tzn. w szkoleniach wezmą udział nauczyciele wskazani przez Dyrektora Przedszkola Mali Podróżnicy, którzy nie posiadają certyfikatów z poszczególnych szkoleń.
 5. Zostanie utworzona lista uczestników poszczególnych zajęć/form wsparcia oraz ewentualna lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji dziecka z danych zajęć na jego miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. Dopuszcza się możliwość wzięcia udziału przez 1 uczestnika w więcej niż 1 zajęciach.
 6. O zakwalifikowaniu dziecka na poszczególne zajęcia będzie decydował nauczyciel w oparciu o wyniki diagnozy oraz deklarację uczestnictwa dziecka w zajęciach złożoną przez rodzica/opiekuna. Kryterium rekrutacji będzie zgodność z grupą docelową (dziewczynkami/chłopcami uczęszczającymi do przedszkola objętego wsparciem, nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu),                        a następnie opis wynikający z diagnozy potrzeb i możliwości dzieci. W przypadku rekrutacji dzieci, brane pod uwagę będzie następujące kryterium: niepełnosprawność: +2 punkty, brak niepełnosprawności: +1 punkt. 
 7. Osobą odpowiedzialnością za rekrutację będzie koordynator/ka, Specjalista/ka ds. rozliczeń  i monitoringu w zakresie prowadzenia rekrutacji.
 8. Rodzice/opiekunowie uczestników zostaną zobowiązani do złożenia dokumentów rekrutacyjnych:
  1. Formularz rekrutacyjny,
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  3. Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie.
 9. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasadą niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Materiały informacyjno-promocyjne będą zawierały treść eliminujące stereotypy związane z płcią.
 10. Wzory wszystkich dokumentów dostępne są w siedzibie Przedszkola Niepublicznego Mali Podróżnicy w Białymstoku.
 
 • Miejsce i terminy udzielanego wsparcia
 
 1. Udzielane wsparcie będzie odbywało się w dni robocze oraz w weekendy, w zależności od ustalonego harmonogramu udzielanego wsparcia w siedzibie Przedszkola Niepublicznego Mali Podróżnicy w Białymstoku.
 
 • Obowiązki Uczestnika Projektu
 
 1. Z dniem podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie osoba zgłoszona do Projektu staje się uczestnikiem Projektu.
 2. Rodzic/opiekun prawny dziecka będącego Uczestnikiem Projektu zobowiązuje się do:
  1. Złożenia dokumentów rekrutacyjnych dziecka (formularz rekrutacyjny, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzenie zapoznania się                                 z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie).
  2. Powiadomienia Organizatora Projektu o jakichkolwiek zmianach dotyczących dziecka uczestniczącego w projekcie (m.in. zmiana adresu zamieszkania, zmiana numeru telefonu).
  3. Każdorazowego uprzedzenia realizatora o braku możliwości uczestnictwa dziecka w zajęciach  z powodu choroby lub z innych przyczyn losowych
  4. Systematycznego uczęszczania na zajęcia w ramach projektu.
  5. Udostępnienia kopii orzeczenia o niepełnosprawności dziecka (*jeśli dotyczy)
 3. Nauczyciel będący Uczestnikiem Projektu zobowiązuje się do:
  1. powiadomienia Organizatora Projektu o jakichkolwiek zmianach dotyczących uczestnictwa  w projekcie (m.in. zmiana adresu zamieszkania, zmiana numeru telefonu),
  2. Każdorazowo uprzedzenia realizatora o braku możliwości uczestnictwa w zajęciach z powodu choroby lub z innych przyczyn losowych.
 4. Organizator dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi.
 
 
 • Obowiązki organizatora Projektu
 
Organizator Projektu zobowiązuje się do:
 1. Udzielenie wsparcia w oparciu o zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, wyjazdy edukacyjne, szkolenia nauczycieli oraz dostosowanie bazy dydaktycznej szkoły do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
 2. Zapewnienia bezpłatnych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych.
 3. Wydania Nauczycielom będących Uczestnikami Projektu, którzy ukończyli szkolenia/kursy, Zaświadczeń/Certyfikatów o ukończeniu szkolenia/kursu.
 
 
 • Zasady monitoringu
 
 1. Nauczyciele/wychowawcy grup są zobowiązani do:
  1. uzupełniania list obecności dzieci uczęszczających na poszczególne zajęcia,
  2. prowadzenia kart obserwacji dziecka przed rozpoczęciem zajęć i po zakończeniu udziału w zajęciach,
  3. uzupełniania dzienników zajęć.
 
 
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

 
 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przed rozpoczęciem zajęć Uczestnik  i Rodzic/Opiekun prawny dziecka zobowiązuje się poinformować o tym fakcie Organizatora Projektu osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w jak najwcześniejszym możliwym terminie.
 2. W przypadku rezygnacji z zajęć w ramach Projektu w trakcie ich trwania Uczestnik i Rodzic/Opiekun prawny dziecka zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji. Następnie na miejsce osoby rezygnującej zostanie zakwalifikowana pierwsza osoba  z listy rezerwowej.
 
Postanowienia końcowe
 
 1. Regulamin Projektu dostępny będzie w siedzibie Przedszkola Niepublicznego Mali Podróżnicy w Białymstoku.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenie dodatkowych postanowień.