O Nas

Joanna Bruszewska - nauczyciel - terapeuta indywidualny i na grupie - Absolwentka pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB, ukończyła kurs kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki, kurs kwalifikacyjny z  Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów z Autyzmem oraz kurs III stopniowy: Wykorzystanie Zasad Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju. Ukończyła studia podyplomowe z Edukacji Elementarnej na UwB. Ukończyła kurs Terapii Ręki. Przeszła m.in. szkolenia "Zajęcia Grupowe dla dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera/Autyzmem wysokofunkcjonującym o charakterze treningu umiejętności społecznych", "Kominikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dziecka z trudnosciami w porozumiewaniu się", " Narzędzie M-CHART -R/F - praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka", "Zabawa inspirująca Rozwój", "Program Łagodnej Stymulacji Rozwoju Noworodków i Niemowlat CCCC-SKS". Przeszła kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Pracuje z dziećmi z autyzmem od 2010 roku.

Anna Ciulkin - nauczyciel - terapeuta indywidualny i na grupie. Absolwentka Pedagogiki resocjalizacyjnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB. Ukończyła studia podyplomowe z Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Ukończyła kurs: Diagnoza i Terapia Ręki I i II stopnia, "Neudrodydaktyja - nauka przyjazna mózgowi". Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z Oligofrenopedagogiki i Terapii Zajęciowej.

Anna Domalewska - nauczyciel - terapeuta indywidualny i na grupie, terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – kierunków Oligofrenopedagogika oraz Terapia Pedagogiczna. Ukończyła szkolenie na Terapeutę Integracji Sensorycznej I i II st. . Odbyła „Warsztaty Trenerskie: Akademia kompetencji trenera” uzyskując tytuł trenera. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu).

Renata Domanowska - oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej,Terapeuta Zajęciowy. Absolwentka studiów licencjackich z Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie z Pedagogika Wczesnoszkolną na APS w Warszawie oraz studiów magisterskich na kierunku Pedagogiki Opiekuńczo - Wychowawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologi na UwB. Ukińczyła nastepujące kursy: Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów z Autyzmem, Terapia Taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej, Integracja Odruchów Dynamicznych i Postrutalnych cz. I i cz.II według Swietłany Masgutowej, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Terapia Ręki, Kinezjologia Edukacyjna, P. Denisona st. I i II, PECS, Wspomaganie rozowoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce - program szkolny odruchów dr Sally Goodart.

Martyna Dąbrowska- psycholog, terapeuta indywidualny i na grupie. Absolwentka Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła szkolenia: "Autyzm i Zespół Aspargera - diagnoza i terapia",  "Jak prowadzić TUS -Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju",  "Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się' oraz III - stopniowe szkolenie ,,Stosowana Analiza Zachowania w terapii i praktyce. Terapia Behawioralna''. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunkach: Przygotowanie Pedagogiczne oraz Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Bogumiła Łapińska (Gołębiewska) - nauczyciel - logopeda, terapeuta indywidualny i na grupie. Absolwentka kierunku Logopedia z fonoaudiologią na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku,Podyplomowych Studiów Pedagogicznych oraz Podyplomowych Studiów z Oligofrenopedagogiki. Uczestniczyła w szkoleniach: Mutyzm selektywny; Podstawy techniki Aleksandra; Terapia ręki;Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się; Trening Umiejętności społecznych (TUS) dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;  Terapia zaburzeń komunikacji u dziecka z autyzmem w ujęciu Stosowanej Analizy Zachowania; Wady artykulacyjne spółgłosek i samogłosek oraz ich korygowanie; Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu oraz Terapia sygmatyzmu międzyzębowego. Ukończyła kurs z Systemu Językowo-Migowego – poziom podstawowy, 3-stopniowe szkolenie „Terapia behawioralna osób z autyzmem”. Obecnie w trakcie Podyplomowych Studiów Neurologopedycznych.

Aleksandra Fuchs – nauczyciel – terapeuta indywidualny i na grupie, logopeda - Absolwentka kierunku Logopedia z fonoaudiologią na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Ukończyła kurs I stopnia z komunikacji wspomagającej MAKATON, szkolenie z metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz szkolenie z zakresu alternatywnych i wspomagających sposobów komunikacji (ACC). Posiada certyfikat z zakresu pierwszej pomocy. W trakcie studiów podyplomowych z zakresu Oligofrenopedagogiki.

Karolina Hrynko - nauczyciel - terapeuta indywidualny i na grupie, terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka Pedagogiki Integracyjnej Edukacji Elementarnej oraz Pedagogiki Rewalidacyjnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki, Studia Podyplomowe z autyzmu (edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu). Uczestniczyła w szkoleniach: 3-stopniowe szkolenie „Terapia behawioralna osób z autyzmem”, Agresja i autoagresja u dzieci i młodzieży, Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i mózgowym porażeniem dziecięcym,  kurs pierwszego stopnia z zakresu neurofizjologicznych podstaw Integracji Sensorycznej, kurs SI II stopnia- ,,Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej’, Diagnoza AAC, Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I i II stopień,  I-szy stopień szkolenia z Metody Ruchu Rozwijającego bazującej na pracy Weroniki Sherborne, Terapia ręki, Komunikacja alternatywns i wspommagająca w terapii i edukacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się, Trudne zachowania dzieci ze spektrum autyzmu.

Julia Kisielewska - nauczyciel - terapeuta indywidualny i na grupie. Absolwentka kierunków Edukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem Przedszkolnym oraz Edukacja dla Bezpieczeństwa na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na UwB. Przeszła kurs udzielania pierwszej pomocy dzieciom, uczestniczyła w szkoleniach: Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się, Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu, Neurodydaktyka- dydaktyka przyjazna mózgowi oraz III - stopniowe szkolenie ,,Stosowana Analiza Zachowania w teorii i praktyce. Terapia Behawioralna'' Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: Oligofrenopedagogika oraz Edukacja i Rewalidacja osób ze spektrum autyzmu.

Beata Kulesza – nauczyciel – terapeuta indywidualny i na grupie – Absolwentka Pedagogiki Rewalidacyjnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB, ukończyła studia podyplomowe z Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Ukończyła szkolenia m.in. z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej wg metody dr Paula Dennisona (I, II stopień), Terapii Ręki, Treningu Umiejętności Społecznych, „Elementy terapii behawioralnej w redukowaniu zachowań trudnych”, „Terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania”, „Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka” oraz III - stopniowe szkolenie ,,Stosowana Analiza Zachowania w teorii i praktyce. Terapia Behawioralna''. Przeszła także kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.


Marta Rutkowska - terapeuta Integracji Sensorycznej - Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na UwB oraz APS w Warszawie. Ukończyła nastepujące kursy i szkolenia: Kurs SI I stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej "Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej", Kurs II stopnia "Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej", "Trudności w przetwarzaniu bodźców sensorycznych u dzieci w wieku przedszkolnym - diagnoza i strategie terapeutyczne", "Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce - program szkolny według odruchów Sally Goodard", Terapia ręki I i II stopnia", "Terapia taktylna według S. Masgutowej", PECS, "Podsawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem - profil psychoedukacyjny PEP-R", "Prowadzenie treningów umiejetności społecznych w zakresie specjalistycznych uslug opiekuńczych", szkolenie " Sensomotoryczna terapia widzena".

Adrian Smorczewski - oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, nauczyciel wychowania fizycznego, fizjoterapeuta. Ukończył studia podyplomowe z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz liczne kursy doskonalące, m.in.: Program Ćwiczeń Integrujących dla szkół dr Sally Goddard (INPP), Dziecko wiotkie, Ośrodkowe Zaburzenia Słuchu (C)APD, Diagnoza i Terapia Osób z Zespołem Aspergera. Członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji (PTReh) oraz członek Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska Oddział Podlaski - przygotowuje młodych sportowców z niepełnosprawnością intelektualną do udziału w zawodach.

Małgorzata Szeszel - logopeda, oligofrenopedagog. Absolwentka Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej oraz Podyplomowych Studiów Logopedycznych na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła kursy: Kurs kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki, Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z uczniem z zaburzeniem mowy, Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz. 1 i 2, Kurs Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Kurs Języka Migowego, Centralna Koherencja-diagnoza i terapia procesów poznawczych osób z autyzmem i zespołem Aspergera, PECS -poziom I, Logorytmika, Komunikacja pomiędzy osobami autystycznymi a neurotypowymi, Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.

Iwona Korżyńska - Czerech - neurologopeda, pedagog. Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej i Podyplomowych Studiów Logopedycznych na Uniwersytecie w Białymstoku oraz Podyplomowego Studium Neurologopedii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, kurs EEG Biofeedback oraz szereg kursów doskonalących m.in.: „Diagnoza całościowych zaburzeń rozwoju”, „Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem- Profil Psychoedukacyjny PEP- R”, „Zespół Aspergera- kryteria diagnostyczne”, „Treningi umiejętności społecznych (TUS) dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym”, „Pomysł na bystry umysł- innowacyjne metody terapii zaburzeń mowy i innych funkcji poznawczych (dr Neuronowski)”, „Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego” (CAPD)”, „Podstawy warsztatu pracy wg koncepcji Castillo Moralesa”, „KORP- Kwestionariusz Oceny Rozwoju Psychomotorycznego”, „Wpieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy- wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0 do 2. r. ż.”, „Zaburzenia integracji sensorycznej w przedszkolu”, „Podstawy integracji sensorycznej w praktyce logopedy”, „Podstawy ortodoncji dla logopedów”, „Zaburzenia ustno- motoryczne- podstawy terapii wg Renee Roy Hill”, „Niedokształcenie mowy- afazja rozwojowa”, „Zaburzenia psychosomatyczne u dzieci i młodzieży”, „Edukacja alternatywna- założenia, teoria i praktyka”, „Rozwój kreski i rysunku dziecka”, „Misy tybetańskie w pracy terapeutycznej z dziećmi  z zaburzeniami komunikacji”, ,„Gora- gesty obrazujące ruchy artykulatorów”, „Plastrowanie dynamiczne w logopedii”, „Neurofeedback jako skuteczna metoda terapii uczniów”, „Pierwsza pomoc przedmedyczna”. Ukończyła wiele szkoleń dotyczących funkcjonowania w aspekcie prawnym i organizacyjnym systemu oświaty w Polsce, przeciwdziałania przemocy i narkomanii wśród młodzieży oraz wykorzystania technologii informacyjnej w pracy nauczyciela- terapeuty. Uczestniczka wielu warsztatów z zakresu jąkania i niepłynności mowy oraz konferencji logopedycznych m.in. Międzynarodowej  Konferencji nt. „Zaburzeń płynności mowy”. Członkini Polskiego Towarzystwa Neurologopedów,  autorka artykułów i programów terapeutycznych i edukacyjnych.

Tomasz Żukowski - terapeuta indywidualny. Absolwent pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki, Pedagogiki leczniczej, Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów z Autyzmem, szkolenie pt. „Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju” - kurs III stopniowy, kurs Interwencji Kryzysowej z zakresu udzielania pomocy osobom będącym w kryzysie psychologicznym, kurs Metody Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne oraz kurs Bazowy Kinezjologii Edukacyjnej „Gimnastyka Mózgu”. Ukończył szkolenie: " Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dziecka z trudnościami w porozumiewaniu się".